Thông báo bán đấu giá QSD đất ở đối với 52 lô đất liên kế thuộc Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương, tại phường 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

1. Tổ chức bán đấu giá tài sản: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TRÍ VIỆT

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, P7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

2. Người có tài sản bán đấu giá: TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH PHÚ YÊN

Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

3. Tài sản bán đấu giá:Quyền sử dụng đất ở đối với 52 lô đất liên kế thuộc Khu dân cư phía Đông đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông), tại phường 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên”.

- Tổng diện tích: 6.596,7 m2

- Mục đích sử dụng đất: đất ở đô thị và nông thôn.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thực hiện theo Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2020 của thành phố Tuy Hòa;

- Quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 08/8/0218 của UBND thành phố Tuy Hòa “Về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết phân lô khu dân cư phía đông dọc đường Hùng Vương (từ đường An Dương Vương đến đường Trần Nhân Tông) tại phường 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa”.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đất đã được giải phóng mặt bằng và san nền.

Chi tiết từng lô đất như sau:

STT

Ký Hiệu lô đất

Diện tích

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

Bước giá

Phí mua hồ sơ

Khu A (10 lô)

01

Lô A 32

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

02

Lô A 33

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

03

Lô A 36

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

04

Lô A 37

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

05

Lô A 38

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

06

Lô A 39

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

07

Lô A 40

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

08

Lô A 43

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

09

Lô A 51

126

4.347.000.000

850.000.000

15.000.000

500.000

10

Lô A 55

126

4.347.000.000

850.000.000

15.000.000

500.000

Khu B (16 lô)

01

Lô B 29

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

02

Lô B 31

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

03

Lô B 34

126,2

3.060.350.000

600.000.000

10.000.000

500.000

04

Lô B 37

121,4

2.943.950.000

580.000.000

10.000.000

500.000

05

Lô B 38

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

06

Lô B 39

126,1

3.057.925.000

600.000.000

10.000.000

500.000

07

Lô B 40

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

08

Lô B 41

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

09

Lô B 45

128,1

4.419.450.000

880.000.000

15.000.000

500.000

10

Lô B 54

126,4

4.360.800.000

860.000.000

15.000.000

500.000

11

Lô B 55

121,6

4.195.200.000

830.000.000

15.000.000

500.000

12

Lô B 56

126

4.347.000.000

860.000.000

15.000.000

500.000

13

Lô B 60

126,1

4.350.450.000

860.000.000

15.000.000

500.000

14

Lô B 63

136,7

5.362.057.500

1.000.000.000

20.000.000

500.000

15

Lô B 64

127,8

4.703.040.000

940.000.000

15.000.000

500.000

16

Lô B 65

136,8

5.365.980.000

1.000.000.000

20.000.000

500.000

Khu C (07 lô)

01

Lô C 17

126

4.636.800.000

870.000.000

15.000.000

500.000

02

Lô C 18

121,5

4.765.837.500

950.000.000

15.000.000

500.000

03

Lô C 19

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

04

Lô C 20

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

05

Lô C 21

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

06

Lô C 23

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

07

Lô C 24

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

Khu D (19 lô)

01

Lô D 36

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

02

Lô D 37

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

03

Lô D 42

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

04

Lô D 43

126

3.055.500.000

600.000.000

10.000.000

500.000

05

Lô D 47

134,2

5.488.780.000

1.000.000.000

20.000.000

500.000

06

Lô D 49

130,5

4.502.250.000

900.000.000

15.000.000

500.000

07

Lô D 51

133,8

5.248.305.000

1.000.000.000

20.000.000

500.000

08

Lô D 56

126

4.347.000.000

860.000.000

15.000.000

500.000

09

Lô D 58

126

4.347.000.000

860.000.000

15.000.000

500.000

10

Lô D 59

126

4.347.000.000

860.000.000

15.000.000

500.000

11

Lô D 60

126

4.347.000.000

860.000.000

15.000.000

500.000

12

Lô D 62

126

4.347.000.000

860.000.000

15.000.000

500.000

13

Lô D 63

126

4.347.000.000

860.000.000

15.000.000

500.000

14

Lô D 67

126

4.347.000.000

860.000.000

15.000.000

500.000

15

Lô D 68

126

4.347.000.000

860.000.000

15.000.000

500.000

16

Lô D 69

126

4.347.000.000

860.000.000

15.000.000

500.000

17

Lô D 70

129,9

5.627.917.500

1.100.000.000

20.000.000

500.000

18

Lô D 71

135,5

5.541.950.000

1.100.000.000

20.000.000

500.000

19

Lô D72

124,1

5.503.835.000

1.100.000.000

20.000.000

500.000

 

TỔNG

6.596,70

202.519.877.500

39.670.000.000

 

26.000.000

 

* Bước giá: áp dụng trong trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất.

4. Tổng giá khởi điểm: 202.519.877.500 đồng (Hai trăm lẻ hai tỷ năm trăm mười chín triệu tám trăm bảy mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

5. Thời gian tổ chức đấu giá và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: lúc 8h00’ ngày 12/03/2022.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Hội trường UBND phường 8, Tp. Tuy Hòa, Phú Yên. Địa chỉ: 192 Lê Thành Phương, phường 8, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

6. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ 07h30’ ngày 18/02/2022 đến 17h00’ ngày 09/03/2022 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian chốt hồ sơ: lúc 17h00’ ngày 09/03/2022.

- Địa điểm mua và nộp hồ sơ: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Trí Việt, số 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

7. Thời gian xem tài sản: ngày 03; 04/03/2022 (Trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc: phường 9 và xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

* Người tham gia đấu giá liên hệ với công ty để được hướng dẫn xem hiện trạng tài sản đấu giá.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức đấu giá: trả giá lên.

9. Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện đấu giá theo quy định luật đấu giá, có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế và đất đai.


Từ khóa đấu giá đất đường Hùng Vương