Đại diện ủy quyền

Công ty Luật TNHH MTV Khôi Việt thực hiện các công việc đại diện theo ủy quyền cho khách hàng theo quy định của pháp luật, cụ thể:

- Ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính

- Ủy quyền tham gia giải quyết các vụ việc dân sự

- Ủy quyền thành lập công ty

- Ủy quyền các công việc khác theo quy định của pháp luật